02 jun 2016 13:46

FOD Sociale Zekerheid en Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC) werken samen aan internationale initiatieven op het vlak van sociale zekerheid

Slechts 20% van de wereldbevolking heeft toegang tot voldoende sociale bescherming. De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) hebben daarom beslist de krachten te bundelen om internationale samenwerkingsprojecten rond dit onderwerp te ondersteunen. Frank Van Massenhove en Carl Michiels, voorzitters van respectievelijk de FOD en het BTC, ondertekenden op 30 mei een officiële samenwerkingsovereenkomst voor het domein van de sociale zekerheid.

Een universele sociale bescherming is een basisvoorwaarde voor een duurzame, inclusieve en gelijkwaardige menselijke ontwikkeling die het mogelijk maakt om de toenemende ongelijkheid tussen verschillende landen en zelfs binnen hetzelfde land te bestrijden. In de toekomst zullen de FOD en BTC nauwer samenwerken. De FOD Sociale Zekerheid doet dit via het platform Belincosoc (Belgian International Cooperation on Social Protection), dat in 2013 werd opgericht en door de FOD wordt gecoördineerd. Samen geven ze technische ondersteuning en wisselen ze expertise uit met internationale partners die hun systeem van sociale bescherming willen uitbouwen of verbeteren.

De mogelijkheden tot samenwerking zijn talrijk en zullen verder ontwikkeld worden door middel van specifieke akkoorden tussen beide organisaties. Op basis van de huidige internationale projecten van BELINCOSOC zijn dit enkele pistes: ontwikkelen van de bestrijding van zwartwerk (zoals momenteel in Cyprus), verbeteren van het socialezekerheidssysteem en verhogen van de dekkingsgraad ervan (zoals bijv. in China) of helpen bij de ontwikkeling van een opvolgingstool om de uitgaven binnen de sociale zekerheid en hun impact te meten (zoals bijv. in Marokko).

“Voor de Belgische gouvernementele samenwerking is het meer dan ooit belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met Belgische overheidsdiensten, omdat zij over bijzonder waardevolle expertise beschikken die ook internationaal erg hoog staat aangeschreven”, zegt Carl Michiels van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

“BELINCOSOC en BTC beschikken over complementaire expertise. De nieuwe kaderovereenkomst bundelt de krachten en zal dan ook de gezamenlijke ontplooiing van nieuwe initiatieven mogelijk maken”, benadrukt Koen Vleminckx, expert sociale bescherming bij de FOD Sociale Zekerheid.

Deze overeenkomst  is in overeenstemming met de recent door de Kamer van Volksvertegenwoordigers  aangenomen resolutie rond de verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid.

Meer informatie

Koen Vleminckx | Expert sociale bescherming FOD Sociale Zekerheid
+ 32 (0)473 63 61 24 | koen.vleminckx@minsoc.fed.be

Persdienst FOD Sociale Zekerheid

+ 32 (0)470 36 31 89 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ

Regine Debrabandere | Manager International Services BTC

+32 (0)2 505 37 57| regine.Debradandere@btcctb.org

Jean-Yves Saliez | Strategic networks manager BTC

+32 (0)2 505 19 14 | jean-yves.saliez@btcctb.org