27 mei 2005 17:00

Foltering

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek goedgekeurd.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek goedgekeurd.

Het voorontwerp van wet beoogt aan te sluiten bij de aanbevelingen van het Comité tegen foltering opgesteld ter uitvoering van artikel 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Bij de voorstelling van het oorspronkelijke verslag van België in mei 2003, was het Comité bezorgd over "het ontbreken van een wetsbepaling waarin het aanvoeren van de noodtoestand om foltering te verantwoorden duidelijk wordt verboden". Voornoemd Comité heeft de Belgische wetgever aanbevolen "in het Strafwetboek een bepaling in te voeren waarin uitdrukkelijk wordt verboden de noodtoestand aan te voeren ter verantwoording van foltering" (*). Overeenkomstig deze aanbeveling bekrachtigt het ontwerp van wet op wettelijke wijze dat het onmogelijk is de noodtoestand aan te voeren om foltering te verantwoorden. (*) document CAT/G/CR/30/6.