28 feb 2014 18:58

Fonds voor Beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Beroepsrisico's Philippe Courard drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de juridische bevoegdheid van het Fonds voor Beroepsziekten wijzigen.

De ontwerpen geven aan het Fonds voor Beroepsziekten de juridische bevoegdheid terug om de leden van de lokale politie te vergoeden, net als voor de hervorming. Hieronder vallen ook de gevallen die werden erkend na de hervorming, aangezien de bijdragen verder zijn betaald geweest.

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de  schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor  maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening