20 mei 2005 17:00

Foorondernemingen

Op voorstel van Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de foorondernemingen.

Op voorstel van Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de foorondernemingen.

Foorondernemingen hebben door hun specifieke en sterk seizoensgebonden activiteiten bijzondere behoeften op het vlak van arbeidstijd. Het ontwerp laat deze ondernemingen toe de beperkingen op de arbeidstijd (*) te overschrijden. Ze dienen echter de voorwaarde te vervullen dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een periode van één jaar de arbeidstijd voorgeschreven door de wet niet overschrijdt. De arbeidsduur mag in ieder geval niet meer bedragen dan elf uur per dag of vijftig uur per week. Het ontwerp past de Belgische wetgeving aan de Europese richtlijn (**) aan, betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Het ontwerp treedt in werking op 1 oktober 2005. Het wordt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad overgemaakt. (*) vastgesteld bij artikel 19 en 20 van de wet van 16 maart 1971. (**) 93/104/CE van de Raad van 23 november 1993.