13 feb 2014 19:34

Formule voor de berekening van de bijzondere bijdrage ten gunste van het Fonds Sluiting der ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de formule voor de berekening van de bijzondere bijdrage ten gunste van het Fonds Sluiting der ondernemingen.

Dit ontwerp kan gekaderd worden in het dossier van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Er worden verschillende maatregelen van compensatie genomen voor de nieuwe opzeggingsregeling. Er is onder andere een vermindering van de bijdragen voor het Fonds Sluiting der ondernemingen door de ondernemingen die 20 werknemers of minder tewerkstellen en gefinancierd worden door de invoering van een bijzondere bijdrage ten gunste van dit Fonds. De formule voor de berekening van die bijzondere bijdrage houdt rekening met het jaarloon. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het loon, de dagen en de uren voor de toepassing van deze formule.

Het ontwerp is voor advies verzonden aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, §3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers