29 mei 2018 10:35

Forse toename van klachten rond zwangerschap en moederschap

Brussel, 29.05.2018 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de  meldingen die het ontving in 2017 en constateerde dat het totaal aantal meldingen een grote stijging kende (+ 34% ten opzichte van 2016). Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor. Dit toont de belangrijke impact van de campagne ‘Mama blijft aan boord’ aan. Deze werd in oktober 2017 gelanceerd en was bedoeld om (toekomstige) moeders te informeren over zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties op het werk en over hun rechten als werkneemsters.

Zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie

In 2017 had meer dan 1 op de 5 meldingen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen te maken met zwangerschap en moederschap. Dat aantal verdubbelde tegenover 2016. Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van deze meldingen (43%) werd ontvangen tijdens de laatste drie maanden van het jaar, wat overeenkomt met de periode en duur van de campagne ‘Mama blijft aan boord’. Het Instituut lanceerde deze campagne in oktober 2017 om het bewustzijn over hun rechten te vergroten bij vrouwen die zwanger zijn, zwanger willen worden of onlangs bevallen zijn.

“Vaak nemen vrouwen de bestaande genderstereotypen over en berusten ze noodgedwongen in het idee dat zwangerschap en moederschap hun carrière afremmen. Daarom durven maar weinigen onder hen hun rechten doen gelden. De campagne ‘Mama blijft aan boord’ is dan ook geslaagd omdat ze veel slachtoffers bewust heeft gemaakt van hun rechten en zo de onderrapportage van klachten heeft bestreden", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. “Dit toont naar onze mening aan dat er moet blijven ingezet worden op bewustwording om zo discriminatie nog doeltreffender te bestrijden en gendergelijkheid meer te bevorderen.”

Meldingen in 2017

In 2017 ontving het Instituut 736 meldingen, waarvan 315 informatievragen, 295 klachten en 126 mededelingen. Ten opzichte van 2016 steeg het totaal aantal meldingen dus met 34%. Op die manier wordt de stijgende trend van de afgelopen jaren verdergezet.

Een klacht is afkomstig van een persoon die zelf het slachtoffer meent te zijn van een discriminatie. Een informatievraag gaat over de toepassing en draagwijdte van de wetgeving die de gelijkheid van vrouwen en mannen bevordert. Wanneer iemand een inbreuk op de wetgeving rapporteert waar zij/hij niet zelf het slachtoffer van is, spreken we over een mededeling.

Andere thema’s

Het aantal meldingen over seksisme verdrievoudigde in 2017 ten opzichte van 2016. De media-aandacht rond de #metoo-beweging speelt hier hoogstwaarschijnlijk een grote rol in. Dit alles resulteerde duidelijk in een grotere bewustwording van allerlei vormen van seksisme en dus een forse toename van het aantal meldingen bij het Instituut.

Bijna 1 op de 10 meldingen in 2017 betrof discriminaties ten aanzien van transpersonen (11%). In vergelijking met 2016, gaat het hier over een stijging van 8%.

Bijna een vijfde van de meldingen die het Instituut ontving in 2017 (19%) ging over gendergerelateerde discriminaties bij de toegang tot of het aanbod van goederen en diensten, zoals een hogere kostprijs van of de weigering van toegang tot goederen en diensten in functie van het geslacht van een persoon.

Voor meer informatie, raadpleeg het document ‘Genderdiscriminatie in België: een stand van zaken’.

Perscontact

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.