18 dec 2021 10:28

FPIM: benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de raad van bestuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van de voorzitter en van een aantal leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 

De mandaten van vijf leden van de raad van bestuur van de FPIM verstrijken op 31 december 2021. Daarom gaat het ontwerp over tot:

  •  de hernieuwing van het mandaat van Nicolas Pire 
  •  de benoeming van Nathalie Ombelets, Lieve Schuermans, Ariel Gonzalez en Pierre Harkay 

Daarnaast benoemt het ontwerp Laurence Bovy tot voorzitster van de FPIM voor de duur van haar bestuurdersmandaat.

De hernieuwing van het mandaat en de benoemingen treden in werking op 1 januari 2022 voor een duur van zes jaar. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.