12 okt 2007 11:30

Fraudebestrijding

Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding deelt verslag van werkzaamheden 2006 mee

Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding deelt verslag van werkzaamheden 2006 mee

Minister van Economie Marc Verwilghen legde het verslag van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding over de preventie en de bestrijding van economische fraude aan de ministerraad voor. Het verslag dat de commissie jaarlijks opstelt, geeft een overzicht van haar werkzaamheden in 2006. Het bespreekt onder meer de oprichting van de werkgroep die de acties inzake bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele rechten coördineert (voorontwerp van wet). Daarnaast komt in het verslag het resultaat van de rondetafel aan bod, waar de publieke en openbare sector de strijd tegen de namaak in detail beschouwden. Het verslag gaat ook uitgebreid in op de toepassing van de Europese verordeningen op het vlak van de fraudebestrijding. Nadat de ministerraad van het verslag kennis had genomen, besliste hij het mandaat van de commissie aan te passen aan de huidige situatie, vermits ondertussen nieuwe Europese verordeningen van kracht zijn. Verder belastte hij de commissie de beleidsverantwoordelijken te wijzen op het belang van de toepassing van de termijnen die voorzien zijn in de Europese verordening over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1290/2005). De commissie zal de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen actueel houden en blijven overleggen met de bevoegde diensten om de controles optimaal te coördineren.