07 mei 2021 17:03

Functieclassificatie in de federale gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie waarin het sociaal akkoord voorziet.

Op 25 oktober 2017 sloot de federale regering een sociaal akkoord met de betrokken representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van de private en publieke sector. In dit akkoord werd voorzien in de invoering en financiering van de functieclassificatie (IF-IC) voor al het personeel in de federale gezondheidszorgsectoren.

Gelet op de huidige verschillen tussen de personeelsleden van de publieke sector enerzijds en de private sector anderzijds, werd daarbij ook overeengekomen dat de IF-IC ook in de publieke sector wordt ingevoerd. Wat de ziekenhuizen betreft, werd met de sociale partners afgesproken dat de middelen voor de invoering van de IF-IC, zowel voor de private als voor de publieke ziekenhuizen, zal gebeuren via het budget van financiële middelen.

Aangezien er nog geen sectoraal akkoord is voor de openbare sector en deze middelen in het kader van het budget van financiële middelen niet kunnen worden toegekend, heeft de Algemene Raad op 19 oktober 2020 beslist om het bedrag van 32.632.000 euro op te nemen in de administratiekosten van het RIZIV (sociaal akkoord buiten budget) opdat deze middelen, net als de tegemoetkoming van 2018, deels kunnen worden overgemaakt aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector en deels aan het Sectoraal Pensioenfonds ten gunste van de contractuelen in de openbare instellingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit verwezenlijkt deze overdracht naar het Fonds Sociale Maribel voor een bedrag van 28.250.000 euro. Het verschil van 4.382.000 euro zal worden gestort in de tweede pensioenpijler. Dit vergt een aanpassing van de programmawet van 20 juli 2006.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zal deze middelen als volgt toekennen 

  • 16 miljoen euro voor de toekenning van een eenmalige premie van 236 euro bruto voor elke werknemer die op 1 januari 2020 was tewerkgesteld
  • 6.900.000 euro die toegevoegd wordt aan de buffer van IF-IC
  • 5 miljoen euro die over de werkgevers wordt verdeeld ter ondersteuning van de HR-diensten
  • 350.000 euro wordt voorzien, met akkoord van de sociale partners, voor de vergoeding van een expert bij de syndicale organisaties en de organisaties van werkgevers onder de vorm van een tegemoetkoming van 70.000 euro per organisatie en dit voor de  ondersteuning van hun leden

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.