09 jun 2016 16:51

Functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de vereiste voorwaarden om zich kandidaat te stellen als zonecommandant geactualiseerd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft drie doelstellingen:

  • actualiseren van de vereiste voorwaarden om zich kandidaat te stellen als zonecommandant

De functie van zonecommandant zal vacant zijn voor alle brandweerofficieren, zowel beroepsleden als vrijwilligers, vanaf de graad van kapitein, die nuttige ervaring hebben in een operationele functie en in een managementfunctie (met inbegrip van ervaring in hoofdberoep voor een vrijwillige officier). Momenteel is de functie van zonecommandant voorbehouden voor de brandweerofficieren die houder zijn van een diploma van niveau A en minstens de graad van majoor bekleden. Een externe managementproef zal een eerste selectie mogelijk maken voor het onderzoek van de kandidaturen door de examencommissie.

  • opheffing van de overgangsbepalingen die voornamelijk de selectie van de zonecommandant mogelijk maken voor de overgang naar hulpverleningszone
  • beantwoorden aan de nietigverklaring van sommige bepalingen door de Raad van State wegens niet-naleving van de regels over het syndicaal overleg

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie