21 jan 2005 16:00

Galileo

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een voorstel goed aangaande de Belgische vrijwillige bijdrage aan de gemeenschappelijke onderneming Galileo.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een voorstel goed aangaande de Belgische vrijwillige bijdrage aan de gemeenschappelijke onderneming Galileo.

Galileo is een gemeenschappelijke Onderneming (*) met als doel de eenheid van beheer en financiële controle te waarborgen van het project voor de onderzoeks-, ontwikkelings-, en demonstratiefase van het Galileoprogramma (radionavogatie per satelliet). Galileo heeft haar zetel in Brussel, werd opgericht voor 4 jaar en beschikt over rechtspersoonlijkheid naar intern recht. Na haar oprichting zijn diverse contacten gelegd tussen de Commissie en België over de mogelijke vrijstelling van BTW, accijnzen, sociale bijdragen en afhoudingen aan de bron van de salarissen van het personeel. Over de vrijstelling van BTW en accijnzen werd al een akkoord gesloten. Wat de andere belastingen en heffingen betreft, nam België na ontmoetingen met de diensten van de Commissie volgende beslissingen: - België zal een bijkomende bijdrage leveren in de vorm van een directe deelname aan Galileo ten belope van 5 miljoen euro. - De bijdrage heeft een vrijwillig karakter en houdt geen verband met de in dit dossier toegepaste fiscaliteit of sociale zekerheid. - De bijdrage levert België geen bijkomende rechten op. - De bijdrage wordt geleverd via een bijkomende bijdrage van de begroting van POD Wetenschapsbeleid aan ESA. - Begroting stort een bedrag van 5 miljoen euro op de begrotingslijn "Belgische bijdrage aan de activiteiten van het Ruimtevaartagentschap ESA' van POD Wetenschapsbeleid naar aanleiding van de initiële begroting 2007. Men bereikte een akkoord met de diensten van de Europese Commissie dat al het personeel van de Gemeenschappelijke onderneming onderworpen blijft aan het Belgisch systeem van sociale zekerheid en dat de onderneming dus sociale bijdragen zal blijven storten. (*) aangenomen op 21 mei 2002 door de Raad van de Europese Unie bij Verordening 876/2002.