21 apr 2023 18:05

Garantiefonds voor financiële diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving inzake het Garantiefonds voor financiële diensten op verschillende vlakken aanpast, moderniseert en vereenvoudigt.

Het voorontwerp van wet heft het koninklijk besluit van 14 november 2008 voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten op en vervangt het door een nieuwe regelgeving.

Het koninklijk besluit van 14 november 2008 heeft door de jaren heen namelijk vele wijzigingen ondergaan die de tekst moeilijk leesbaar hebben gemaakt. Daarnaast heeft de praktijk verscheidene lacunes of inconsistenties aan het licht gebracht die moeten worden verholpen.

Bovendien zorgt het koninklijk besluit van 14 november 2008 voor de omzetting van verschillende bepalingen van de Europese richtlijn 2014/49 inzake de depositogarantiestelsels. De Europese Commissie heeft echter op verschillende tekortkomingen gewezen, met name het ontbreken van een gescheiden fonds.

In deze context heeft het voorontwerp van wet als doel de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen en tegelijkertijd voor meer samenhang en leesbaarheid te zorgen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.