09 dec 2005 16:00

Gas en elektriciteit

Inwerkingtreding van bepalingen over het tarief en het gebruik van de gas- en elektriciteitsnetten

Inwerkingtreding van bepalingen over het tarief en het gebruik van de gas- en elektriciteitsnetten

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 over de organsatie van de elektriciteitsmarkt. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie. Alle bepalingen die betrekking hebben op de tarieven voor het gebruik en de toegang tot de vervoersinfrastructuur van gas, en het artikel 9 over de aanduiding van de beheerders van het aardgasvervoersnet, van de opslagplaats voor aardgas en van de LNG-installatie, treden in werking op de dag van de publicatie in het Staatsblad. Hetzelfde geldt voor de bepalingen die betrekking hebben op de tarieven voor de toegang tot en het gebruik van het netwerk van elektriciteit. De bepalingen die te maken hebben met de prospectieve studie inzake de zekerheid van de aardgasbevoorrading treden in werking op 1 april 2007. De bepalingen over de prospectieve studie over de productiemiddelen van elektriciteit en het ontwikkelingsplan inzake het transmissienetwerk treden in werking op 1 september 2006.