15 okt 2004 17:00

Gasvormige en deeltjesemissies

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende de normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele machines die niet voor de weg bestemd zijn (*).

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende de normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele machines die niet voor de weg bestemd zijn (*).

Dit ontwerp werd op advies van de Raad van State gewijzigd. Het zet de Europese richtlijn (**), tot wijziging van de richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten, aangaande de maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes om in Belgisch recht. Het gaat om de uitstoot door inwendige verbrandingsmotoren, gemonteerd in mobiele machines die niet voor de weg bestemd zijn. Het ontwerp draagt ertoe bij de concentratie van stikstofoxiden in de lucht aanzienlijk te verminderen. Het is dus een maatregel die de oorzaken van het ozonprobleem bestrijdt. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002, betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis. (**) 97/68/EG