21 feb 2014 19:29

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens voor paspoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens voor Belgische paspoorten en reisdocumenten. 

Het voorontwerp schept een wettelijk kader voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens van de FOD Buitenlandse Zaken met het oog op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten. Hierdoor kan de FOD Buitenlandse Zaken zijn taken naar behoren uitvoeren en tevens het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de Belgische burgers maximaal waarborgen. Voor elke verwerking van gegevens met het oog op de productie van paspoorten en reisdocumenten voorziet het voorontwerp het volgende: 

  • de aanwijzing van de minister van Buitenlandse Zaken als verantwoordelijke van de gegevensverwerking
  • de overname van de lijst van persoonsgegevens in de gegevensverwerking 
  • de bewaartermijn van de gegevens in de gegevensverwerking, het verwijderen van de gegevens of het vernietigen ervan
  • de personen en/of organisaties die toegang hebben tot de gegevensverwerking 

Het voorontwerp kreeg een gunstig advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.