20 mrt 2021 08:56

Gebruik van elektronische identificatiemiddelen door private instanties

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot veralgemeend gebruik van elektronische identificatiemiddelen die deel uitmaken van een aangemeld stelsel voor elektronische identificatie.

Het ontwerp voert de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie uit, die bepaalt dat, om toegang te krijgen tot een onlinedienst aangeboden door een andere vertrouwende partij dan een openbare instantie, gebruik kan worden gemaakt van een door de Belgische overheid aangemeld stelsel voor elektronische identificatie.

Het ontwerp bepaalt het kader voor private instanties in binnen- en buitenland die gebruik willen maken van de Belgische elektronische identificatiemiddelen of digitale sleutels om de houders ervan te authentiseren. Het gaat enkel om de door België aangemelde digitale sleutels overeenkomstig de Europese Verordening (EU) nr. 910/2014, de zogenaamde eIDAS-verordening. Op dit ogenblik betreft het dus de elektronische identiteitskaart en het erkende middel Itsme.

Het ontwerp bepaalt ook dat Belgische bedrijven de elektronische identificatiemiddelen kunnen gebruiken die andere lidstaten op Europees niveau hebben aangemeld. Daarnaast legt het de voorwaarden vast waaronder privé-instanties de elektronische identificatiemiddelen kunnen aanwenden.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.