20 okt 2016 13:37

Gebruik van talen in bestuurszaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Overeenkomstig het regeerakkoord maakt het ontwerp de bepalingen van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van toepassing. Concreet voorziet het ontwerp het volgende:

  • ambtenaren die ambtenaren van de andere taalrol moeten evalueren, moeten het bewijs leveren dat ze aan de vereiste kennis van de tweede taal voldoen
  • ambtenaren die een managementfunctie uitoefenen, moeten, op straffe van een voortijdige beëndiging van hun mandaat, het bewijs leveren van de kennis van de tweede taal
  • ambtenaren die een taak uitoefenen die de eenheid van rechtspraak moet verzekeren, moeten bovenop het voormelde bewijs van taalkennis aangepast aan de evaluatietaak, het bewijs leveren van de kennis van de tweede taal, aangepast aan deze taak.

Het ontwerp bepaalt ook de voorwaarden, het programma van de taalexamens en de samenstelling van de examencommissie. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling en wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State.