03 mei 2024 17:51

Gebruik van tolken en vertalers door instanties voor verblijf of internationale bescherming - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goed die een wettelijk kader voorzien voor vertalers en tolken die worden ingezet door instanties voor verblijf of internationale bescherming.

Het doel van deze voorontwerpen van wet, die werden aan gepast aan het advies van de Raad van State, is een kader vast te stellen voor het gebruik van tolken en vertalers door instanties voor verblijf of internationale bescherming, zijnde de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Eenzelfde regelgeving wordt voorzien voor de Commissie van advies voor vreemdelingen en de Commissie voor regularisatie.

Dit kader moet toelaten de kwaliteit te garanderen van het werk van tolken en vertalers die optreden in het kader van de procedures die vallen onder de wetten inzake toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen.

Volgens de voorontwerpen moet de tolk/vertaler, om een tolk- en/of vertaalopdracht te krijgen, eerst worden ingeschreven op een lijst die wordt bijgehouden door de instantie die een beroep doet op zijn diensten. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten, worden de procedures gespecificeerd voor de verwerking van gegevens die zijn opgenomen in de lijsten.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerpen van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de tolken en de vertalers