09 feb 2018 15:29

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers: tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Dit voorontwerp wijzigt diverse bepalingen van de wet die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen regelt. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor de omzetting van de Europese single-permitrichtlijn*.

De richtlijn schrijft voor dat de lidstaat één enkele aanvraagprocedure moet voeren voor het aanvragen van een verblijfsvergunning en een arbeidsvergunning. Zo wordt het naast elkaar bestaan van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart afgeschaft en komt er een gecombineerde vergunning daarvoor in de plaats. Dit heeft als voordeel dat:

  • de onderdaan van een derde land een gecombineerde aanvraag 'verblijf-werk' kan indienen, met een beperkt aantal formaliteiten
  • de werkgever gemakkelijker na kan gaan of een potentiële werknemer wel degelijk de voorwaarden vervult om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt
  • de inspectiediensten betere controles kunnen uitvoeren, omdat de verblijfstitels moeilijker kunnen worden vervalst dan de huidige arbeidskaarten

Het voorontwerp introduceert een nieuw hoofdstuk in de wet over de onderdanen van derde landen die in het Rijk wensen te verblijven om te werken voor een periode van meer dan 90 dagen.

Op 20 mei 2016 heeft de ministerraad zich al eens uitgesproken over een eerste versie van dit voorstel. De Raad van State was toen echter van oordeel dat er vooreerst een samenwerkingsakkoord met alle betrokken deelstaten afgesloten moest worden alvorens de wijziging kon worden doorgevoerd. Dit samenwerkingsakkoord werd afgesloten op 2 februari 2018.

Het voorontwerp wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* Richtlijn 2011/98 EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen