08 dec 2023 19:58

Geïntegreerd veiligheidsbeleid binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende het geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, bepaalt dat de gouverneurs de aan de burgemeester en het politiecollege toegewezen bevoegdheden uitoefenen in geval van uitzonderlijke, acute of onverwachte veiligheidsproblemen die de grenzen van de lokale politiezone overschrijden. Tevens coördineert de gouverneur in dat geval het gezag en de leiding over de lokale politie.

Het komt evenwel toe aan de Koning om te bepalen, bij een in ministerraad overlegd besluit, voor welke gouverneurs de nieuwe commandobevoegdheid van toepassing zal zijn. Indien dit besluit na vier maanden niet wordt bekrachtigd bij wet, treedt het buiten werking.

Daarnaast voorziet het voorontwerp dat de gouverneur, indien deze gebruik maakt van deze commandobevoegdheid, zo spoedig mogelijk verslag moet uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken, en, indien sprake is van strafbaar gestelde feiten, eveneens aan de minister van Justitie.

Voor wat specifiek het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad betreft, werd de functie van gouverneur  afgeschaft bij de zesde staatshervorming. Bijgevolg zou deze bevoegdheid in Brussel worden uitgeoefend door de minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op de indiening in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus om tot een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest