18 sep 2020 19:00

Geïntegreerde politie: in aanmerking nemen van de premies inzake competentieontwikkeling voor de pensioenberekening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor bepaalde premies inzake competentieontwikkeling toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten in aanmerking worden genomen voor de pensioenberekening.

Het ontwerpbesluit voegt aan de lijst van weddesupplementen, opgesomd in artikel 8, § 2, van de wet van 21 juli 1844, de premie voor competentieontwikkeling toe die aan bepaalde personeelsleden van de politiediensten van het administratief en logistiek kader wordt toegekend. Deze premie wordt toegekend wanneer een gecertificeerde opleiding met vrucht is doorlopen.

De wet van 21 juli 1844 op de pensioenen bepaalt immers dat in voorkomend geval voor de vaststelling van de referentiewedde die als basis dient voor de berekening van het pensioen, ook rekening gehouden met de weddesupplementen voorzien in artikel 8, § 2, van deze wet, op voorwaarde dat ze verbonden zijn aan de functie waarin de betrokkene vastbenoemd werd.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het syndicale overleg en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.