17 jan 2014 16:50

Geldigheidsduur identiteitskaart verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed. Een bepaalt de datum van inwerkingtreding van de wet die de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengt en een tweede duidt de categorieën van mensen aan voor wie een andere geldigheidsduur geldt.

Het eerste ontwerp legt de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 januari 2012 vast op 1 maart 2014. Vanaf dan zal de elektronische identiteitskaart tien jaar in plaats van vijf jaar geldig blijven, vanaf de datum van de aanvraag. Het tweede ontwerp legt de categorieën van mensen vast voor wie de geldigheidsduur korter of langer is:

  • Belgen vanaf 75 jaar krijgen een elektronische identiteitskaart die dertig jaar geldig is. De certificaten van de elektronische identiteitskaart dienen echter om de tien jaar vernieuwd te worden, opdat ze functioneel zouden blijven indien nodig.
  • Voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is de geldigheidsduur beperkt tot 6 jaar.

Ter info: alle Belgen vanaf twaalf jaar dienen houder te zijn van een elektronische identiteitskaart.

Deze maatregel houdt een aanzienlijke vereenvoudiging in voor de burgers en vermijdt dat oudere burgers zich naar het gemeentehuis moeten begeven.

ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen