19 jul 2013 22:19

Gelegenheidsarbeid in de champignonteelt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximaal aantal dagen gelegenheidsarbeid in de champignonteelt verlengt.

Handarbeiders mogen ten hoogste honderd dagen gelegenheidsarbeid in de champignonteelt verrichten.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders