26 apr 2013 19:39

Gelegenheidsarbeid in de horecasector

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de nieuwe regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector voorzien in de relancestrategie van juli 2012 concreet uitvoeren.

Het voorontwerp en het ontwerp werken de relancestrategie voor de gelegenheidsarbeid uit. De lasten voor de werkgever gaan omlaag en de netto-inkomsten voor de werknemer gaan omhoog. De relancestrategie bepaalt dat gelegenheidswerkers 50 dagen onder dit statuut mogen werken. De sociale bijdragen worden berekend op een forfait van 7,5 euro per uur of een dagforfait van 45 euro. De werkgevers mogen het systeem niet meer dan 100 dagen per jaar gebruiken. De bestaande definitie van gelegenheidsarbeiders blijft behouden. Werknemers zullen op voorhand precies weten wat ze bijverdienen en netto meer overhouden, omdat deze inkomsten vooraf aan 33% worden belast. Studenten zullen het statuut van gelegenheidsarbeid (50 dagen) kunnen combineren met dat van studentenarbeid (50 dagen). Dit nieuwe statuut is niet gekoppeld aan de invoering van de kassa met black box en zal zo snel mogelijk worden ingevoerd, ten laatste op 1 oktober 2013. 

Het voorontwerp van wet voert de hervorming van de gelegenheidsarbeid uit en geeft de Koning de bevoegdheid om bijzondere toepassingsmodaliteiten vast te leggen voor gebruikers van bepaalde werknemers. Het ontwerp past de twee koninklijke besluiten* aan die het aantal dagen gelegenheidsarbeid, de sociale zekerheidsbijdragen en de aangifte van gegevens in het DIMONA-aangifte regelen. Ten slotte kan de gelegenheidsarbeid in de horeca volledig worden gecumuleerd met studentenarbeid.

* koninklijk besluit van 28 november 1969 en koninklijk besluit van 5 november 2002       

voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 8bis, 17bis en 31bis, en tot herinvoering van artikel 31ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en tot wijziging van de artikelen 5bis, 6 en 9octies, van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, met het oog op het invoeren van een nieuwe regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca