27 nov 2014 15:38

Geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine neemt de ministerraad akte van het ontwerp van koninklijk besluit dat de geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden wil voortzetten. Deze maatregel past in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord. 

Het ontwerp voorziet een eerste verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen op 1 april 2015, met 10 euro voor het pensioen van een alleenstaande en met 7,17 euro voor het overlevingspensioen. Op die manier wordt het minimumpensioen op 1.071 euro gebracht voor een alleenstaande en op  1.068,17 euro voor het overlevingspensioen. 

De volledige gelijkschakeling van het minimumpensioen van de zelfstandigen met die van de loontrekkenden is voorzien voor 1 augustus 2016.

De ministerraad vraagt aan de minister van Zelfstandigen en KMO's om begin 2015 een  ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor te leggen. 

 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131bis, § 1 septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen