29 mrt 2012 19:17

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren

De ministerraad voert geleidelijk quota voor vrouwelijke topambtenaren in zodat in 2013 een derde van de topambtenaren vrouwen zijn. De quota moeten een cultuurverandering teweeg brengen die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert en waardoor vrouwen hun rechtmatige plaats aan de top van de ambtenarij kunnen innemen.

De federale overheid ondernam al heel wat acties om de instroom en doorstroom van vrouwen in de administratie te bevorderen en voor de gelijkheid van kansen, onder andere:

  • Felink, een netwerk van 1 400 vrouwen binnen de federale overheid, ondersteunt vrouwen bij het uitbouwen van hun eigen netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan
  • Selor adviseert via het project Top Skills vrouwen die de ambitie hebben om een managementfunctie uit te oefenen.
  • Van de functiebeschrijvingen op managementniveau is een genderanalyse gemaakt; waar nodig zijn ze aangepast en genderneutraal gemaakt.
  • Alle selectiedeskundigen van Selor volgen de verplichte opleiding Selectie en Diversiteit waarin specifieke genderthema’s aan bod komen.

De inspanningen zorgden ervoor dat er zich de laatste jaren voldoende vrouwelijke kandidaten aanboden voor de vacante managementfuncties bij de federale overheid. Procentueel slaagden ongeveer even veel mannen als vrouwen voor alle tests. Maar toch waren begin 2012 gemiddeld slechts 13% van de 114 benoemde topmanagers en 27% van de 1.820 ambtenaren in het middenmanagement (klassen A3, A4 en A5) van de gehele federale administratie vrouwen.

De ministerraad wil die cijfers tegen 2013 optrekken tot één derde in elke dienst om zo het algemene gemiddelde naar boven te brengen. In 2012 al moet een zesde gehaald worden. Elke dienst die de streefcijfers niet haalt, moet bij evenwaardig gerangschikte laureaten de voorkeur geven aan de vrouwelijke kandidaat. Van zodra de doelstelling gehaald is, wordt de maatregel opgeschort.
De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is in eerste instantie een cultuurkwestie. Deze maatregel moet – samen met de andere maatregelen – voor de cultuurverandering zorgen. We hebben voldoende talentvolle vrouwelijke kandidaten die slagen voor de tests, maar toch stoten ze niet door naar de top. Dit quotum is een tijdelijke aansporing om die ongelijkheid weg te werken. Het is niet de bedoeling om de benoeming van mannen te weigeren als er alleen mannelijke laureaten uit de selecties komen of om de voorkeur te geven aan een minder bekwame vrouw. Alleen bij gelijke kwalificaties wordt voorrang gegeven aan vrouwen, uiteraard ook rekening houdend met de taalevenwichten en de hernieuwingen van mandaten.

* tot wijziging van het kb van 2 oktober 1937 houdende het statuut van de ambtenaren.