11 sep 2009 15:18

Gelijke kansen

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid wijzigen. Die wet schrijft voor dat niet meer dan twee derde van de effectieve en de plaatsvervangende leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht mag zijn.

Het eerste ontwerp legt de wijze vast waarop de lijst van de adviesorganen die onder het toepassingsgebied van de wet vallen, wordt opgesteld. Het tweede ontwerp bepaalt de samenstelling en de werking van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen.

In afwachting van de installatie van de Commissie heeft de ministerraad sommige adviesorganen een verlenging tot 31 december 2009 van de afwijking op de wet toegekend.

(*) 20 juli 1990.