21 sep 2006 17:00

Gelijke kansen

Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De ministerraad keurde een wijziging van het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De ministerraad keurde het op 9 juni 2006 goed. Het is een voorstel van Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Christian Dupont. In overeenstemming met het advies van de Conseil wallon d'égalité entre les hommes et les femmes heeft de Waalse Regering het ontwerp van samenwerkingsakkoord gewijzigd. De wijziging voegt aan de lijst van lokale partners de universitaire onderzoeksteams toe, die werken rond het thema gelijkheid, en de gemeentelijke raadgevende Commissies en schepenen belast met gelijkheid. De ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. In het kader van de ontwikkeling van het lokale beleid voor gelijke kansen van mannen en vrouwen treden de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest op in functie van de toewijzing van hun financiële steun op twee niveaus: - ze cofinancieren lonen en werkingskosten van de provinciale coördinatoren die actief zijn binnen een provinciale coördinatie en die onder de voogdij staan van de bestendige deputatie, - ze steunen projecten die zijn ingediend in het kader van de jaarlijkse projectoproepen die de coördinatoren en coördinatrices richten aan verenigingen die actief zijn op het terrein. Het samenwerkingsakkoord bevordert de vereenvoudiging van de administratieve procedures en het doeltreffender beheer van het netwerk van coördinaties en de projectgroep die ermee verbonden is. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.