05 mei 2006 17:00

Gelijkheid mannen en vrouwen

Voorontwerp van wet 'gender mainstreaming': de gelijkheid vrouwen / mannen waarborgen in elke fase

Voorontwerp van wet 'gender mainstreaming': de gelijkheid vrouwen / mannen waarborgen in elke fase

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Het voorontwerp is een initiatief van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke Kansen. De tekst is aangepast aan het advies van de Raad van State. Hij bekrachtigt voor het eerst het principe van 'gender mainstreaming', of de evaluatie van de beleidslijnen inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het gendervraagstuk dient vanaf nu in rekening te worden genomen in het volledige proces van beslissing tot uitvoering. Alle maatregelen en alle acties van de Regering zullen voortaan worden geëvalueerd vooraleer te worden uitgevoerd om de impact te bestuderen die ze dreigen te hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en om eventuele nadelige effecten te vermijden of te corrigeren. België is één van de eerste landen in de wereld dat een zo diepgaande wetgeving ter zake goedkeurt, aangezien het voortaan de genderdimensie integreert in alle besluitvormingsniveaus: van de uitwerking van de beleidslijnen, over de begrotingsvoorbereiding, tot de opstelling van statistieken. Concreet bepaalt het voorontwerp : 1) de 'gender mainstreaming' van de maatregelen / acties die worden genomen door de Regering: voor elk wetgevend en reglementair project zal er een evaluatieverslag moeten worden opgesteld om de impact te meten van het project op de respectievelijke situatie van vrouwen en mannen. Deze maatregel is essentieel, want hij bekrachtigt het principe van 'gender mainstreaming' bij de goedkeuring van elke maatregel. Op termijn bestaat de doelstelling erin bij iedere beleidsverantwoordelijke de reflex te creëren om de impact te voorzien die elk project zou kunnen hebben op de gelijkheid mannen-vrouwen. De voorwaarden voor de uitvoering van dit impactverslag zullen moeten worden bepaald om onnodige administratieve overlast te vermijden. Er zal meer bepaald moeten worden geëvalueerd of een dergelijk verslag noodzakelijk is voor elke reglementering. 2) de 'gender mainstreaming' van het budget : bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting zal een gendernota moeten worden gevoegd, die voor elk departement de kredieten uiteenzet die worden toegekend aan de acties voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 3) de 'gender mainstreaming' van de statistieken: de overheidsdiensten zullen erop moeten toezien dat alle ter zake revelante statistieken die ze in hun actiedomein produceren, verzamelen en bestellen, worden opgesplitst naar sekse en dat er genderindicatoren worden opgesteld. Op termijn zou deze maatregel het mogelijk moeten maken de verschillen tussen mannen en vrouwen op het vlak van loon, huisvesting, gezondheidszorg, enz. te kennen en te bestuderen. Dit is natuurlijk de voorwaarde om betrouwbare indicatoren te kunnen ontwikkelen die het mogelijk zullen maken de vooruitgang te meten en om te beantwoorden aan de engagementen op niveau van de Europese Unie. 4) Fixeren van de strategische doelstellingen bijdragend tot de gelijkheid van mannen en vrouwen in de beleidsverklaring en de algemene beleidsnota's van elke minister: bij het begin van de legislatuur, zal de Regering haar doelstellingen in de materie vastleggen in de verklaring aan het parlement, en elke minister zal deze opnemen in hun algemene beleidsnota. Deze doelstellingen zullen vervoegd worden door indicatoren die het mogelijk maken de realisatie ervan te meten. 5) de verbetering van het verslaggevingssysteem voor het parlement, waarin de wet voorziet krachtens de internationale verplichtingen: veeleer dan te voorzien in een jaarlijks in te dienen document zonder specifieke inhoud, wordt voorgesteld rekening te houden met het legislatuurritme: na de verbintenissen die voortvloeien uit de regeringsvorming wordt in een eerste verslag halverwege de legislatuur een synthese van de acties gemaakt en worden de doelstellingen opnieuw geüpdatet. Een verslag aan het einde van de legislatuur zal een echte balans opmaken van de acties die tijdens deze periode werden gevoerd. De tekst bepaalt ook dat de genderdimensie moet worden opgenomen in de beheersplannen, beheerscontracten en in alle andere instrumenten voor de beleidsplanning van alle overheidsdiensten. Ten slotte heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de opdracht om het integratieproces van de genderdimensie in het openbaar beleid, de maatregelen en de acties te begeleiden en te steunen.