09 jun 2006 12:25

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Voorstel van samenwerkingsakkoord voor het administratief en financieel beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Voorstel van samenwerkingsakkoord voor het administratief en financieel beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

De ministerraad stemde in met het voorstel voor samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In het kader van de ontwikkeling van het lokale beleid voor gelijke kansen van mannen en vrouwen treden de Federale staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest op in functie van de toewijzing van hun financiële steun op twee niveaus: - ze cofinancieren lonen en werkingskosten van de provinciale coördinatoren die actief zijn binnen een provinciale coördinatie en die onder de voogdij staan van de bestendige deputatie, - ze steunen projecten die zijn ingediend in het kader van de jaarlijkse projectoproepen die de coördinatoren en coördinatrices richten aan verenigingen die actief zijn op het terrein. Het samenwerkingsakkoord bevordert de vereenvoudiging van de administratieve procedures en het doeltreffender beheer van het netwerk van coördinaties en de projectgroep die ermee verbonden is. Bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen wordt een gemeenschappelijk fonds ingesteld. Binnen de grenzen van de beschikbare budgetten zijn het de Federale staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest die het financieren. Jaarlijks stellen ze een budget van 215.325 euro ter beschikking van het fonds. Het intituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen oefent het administratieve, financiële en budgettaire beheer uit: - van de overeenkomsten gesloten met de provincies om de financiering te waarborgen van de coördinatoren en coördinatrices, - van de projecten die men in het kader van de projectoproep selecteert. Er wordt een berheerscomité voor het lokale beleid opgericht. Er zetelen vertegenwoordigers van alle betrokken ministers en administraties in. Het legt de krachtlijnen vast van de actieplannen van de provinciale coördinatoren en van de projectgroep. Het keurt ook de jaarlijkse actieplannen en activiteitenverslagen goed en kiest de ingediende projecten uit. Gelijkaardige provinciale coördinaties bestaan al in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar daar is geen specifiek akkoord voor.