08 jul 2005 17:00

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen: actieplatform Peking

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, ging de Ministerraad akkoord met de aanpak beschreven in de nota over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het gaat om de voorbereiding van het federaal verslag over de uitvoering van het actieplatform van Peking voor de jaren 2004-2005 en de vaststelling van genderindicatoren.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, ging de Ministerraad akkoord met de aanpak beschreven in de nota over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het gaat om de voorbereiding van het federaal verslag over de uitvoering van het actieplatform van Peking voor de jaren 2004-2005 en de vaststelling van genderindicatoren.

De wet (*) strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie van 4 tot 14 september 1995 in Peking verplicht de Regering jaarlijks een verslag op te stellen over de uitvoering van het actieplatform van Peking. De nota stelt de manier voor waarop men het verslag 2004-2005 zal opstellen. Verder stelt de nota acties voor om de statistieken per geslacht te verzamelen, de regelmatige productie van genderindicatoren te genereren en een informatie- en sensibliseringsbrochure 'Vrouwen en mannen in België' te publiceren. Het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen zal een informatie- en sensibiliseringsbrochure uitgeven over de evolutie eind 2005 van de gelijkheid van vrouwen en mannen in België. (*) van 6 maart 1996.