12 jun 2019 19:09

Gemeenschappelijk advies Nationaal Energie Klimaat Plan

Op vraag van Enover en de nationale Klimaatcommissie, hebben zeven federale en regionale adviesraden een advies opgesteld over het ontwerp van Nationaal Energie Klimaat Plan (NEKP).

In dit advies stellen de raden vast dat er bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het energie- en klimaatbeleid in ons land nog grote tekorten zijn. De doelstellingen en maatregelen van de verschillende beleidsniveaus getuigen vaak nog te weinig van een geïntegreerde systemische visie en zijn te weinig op elkaar afgestemd. Het ontwerp-NEKP weerspiegelt in zijn huidige vorm die structurele tekorten en geeft te weinig aanzetten om die te remediëren.
De raden vragen verder ook concrete interfederale afspraken te maken om via de meest geëigende instrumenten tot een samenwerkingsagenda te komen, met een focus op “versnellers” om de transitie te stimuleren in prioritaire domeinen als milieufiscaliteit, duurzame mobiliteit... Er is ook nood aan een duidelijke, afgestemde en overlegde onderzoeksagenda, met ruimere impactstudies over de cruciale kwesties van het energie- en klimaatbeleid en financiering van relevante technologische en maatschappelijke innovaties. 

U vindt het persbericht in bijlage, en het advies staat op onze website.
Contact FRDO: Jan Mertens 02/743 3154