03 mei 2024 17:51

Gemeenschappelijk stappenplan van skeyes en Defensie in het kader van hernieuwbare energie

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Defensie Ludivine Dedonder akte van de gemeenschappelijke roadmap van skeyes en Defensie om de belemmeringen voor de uitrol van hernieuwbare energie tot een minimum te beperken.

Tijdens de ministerraad van 18 maart 2022 besliste de federale regering om maatregelen te nemen teneinde de drempels die bestaan voor de inzet van hernieuwbare energie zoveel mogelijk te verlagen door een verbintenis aan te gaan met skeyes en Defensie, met het oog op een potentiële toename van 1,5 GW hernieuwbare energie. Daartoe heeft de ministerraad van 1 april 2022 een bedrag van 13,5 miljoen euro aan extra investering ingeschreven bij skeyes en Defensie.

Deze middelen werden aangewend voor de verwerving, uitvoering en logistieke ondersteuning van de korteafstands X-band radars en voor maatregelen die betrekking hebben op de rationalisering van de luchtvaartnavigatiesystemen, de invoering van nieuwe technologieën en de optimalisering van de operationele procedures. Hierbij werd eveneens voorgesteld om tot een gemeenschappelijke roadmap voor Defensie en skeyes te komen die het mogelijk zal maken om de doelstellingen van 18 maart 2022 te bereiken en de belemmeringen voor de inzet van windturbines weg te nemen om een capaciteit van 1,5 GW te bereiken.

In dit kader hebben Defensie en skeyes de windenergiesector geraadpleegd om te weten te komen wat hun belangrijkste behoeften zijn. Vervolgens zijn er studies uitgevoerd door zowel Defensie als skeyes om de bestaande beperkingen en mandaten te optimaliseren en bij te werken. De resultaten van de studies en analyses werden vertaald naar concrete maatregelen op het terrein en werden uiteengezet in een gezamenlijk stappenplan, zowel juridisch, materieel als operationeel.

De ministerraad draagt de ministers van Mobiliteit en Defensie op toe te zien op de uitvoering ervan. Het stappenplan zal door skeyes en Defensie zo snel mogelijk worden voorgelegd aan de leden van de sectorfederaties en aan de gewesten. Een jaarlijkse beoordeling van de in het stappenplan gepresenteerde maatregelen en de uitvoering ervan zal worden uitgevoerd.