01 dec 2017 15:01

Gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters. 

Op 14 april 2016 heeft de Kamer een amendement gestemd bij de wet op het politieambt waardoor op wettelijk vlak de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie de mogelijkheid krijgen om gemeenschappelijke gegevensbanken op te richten in het kader van de preventie van en de strijd tegen het terrorisme en het extremisme dat kan leiden tot terrorisme.
Deze gemeenschappelijke gegevensbanken maken het voor verschillende diensten die over verschillende bevoegdheden beschikken mogelijk om hun gegevens en informatie te delen om zo doeltreffender te zijn in de strijd tegen deze fenomenen. Een eerste koninklijk besluit werd aangenomen op 21 juli 2016 om de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters (FTF) in werking te stellen. Het is gebleken dat deze categorie FTF moest aangevuld worden met een tweede categorie: de Homegrown Terrorist Fighters (HTF). De Homegrown Terrorist Fighters onderscheiden zich van de  Foreign Terrorist Fighters door het feit dat de eerste groep personen zijn die zich niet naar een jihadistische conflictzone hebben begeven of die niet geprobeerd hebben om zich naar een jihadistische conflictzone te begeven, meer bepaald wegens de evolutie van het conflict. Door hun aanwezigheid op het nationale grondgebied betekenen deze  Homegrown Terrorist Fighters echter een potentiële terroristische dreiging gelijk aan  die van de Foreign Terrorist Fighters.

Het ontwerp van koninklijk besluit Terrorist Fighters vermeldt de definitie van FTF, voegt hieraan die van HTF toe en bepaalt de gegevens die in de gegevensbank ingevoerd moeten worden. Wat de HTF betreft, gaat het om elke fysieke persoon bij wie er een aanknopingspunt is met België en vanaf het ogenblik dat er aan minstens één van beide volgende criteria is voldaan:

  • er bestaan ernstige vermoedens dat deze persoon de intentie heeft om een gewelddadige actie uit te voeren, gericht tegen personen, tegen materiële belangen of de Staat, om ideologische of politieke motieven, met het oog op het installeren van een klimaat van terreur
  • er bestaan ernstige vermoedens dat de persoon doelbewust steun levert, meer bepaald logistiek, financieel of met opleidings- of rekruteringsdoeleinden, aan de hierboven bedoelde personen of aan personen die geregistreerd staan als FTF en waarvoor er ernstige vermoedens bestaan dat zij de intentie hebben om een gewelddadige actie uit te voeren

Het ontwerp identificeert bovendien de technische beheerder (federale politie) en de operationele verantwoordelijke (OCAD). Ook wordt een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangeduid. Het ontwerp regelt tevens de communicatie naar andere Belgische diensten en overheden alsook de informatie-uitwisseling tussen de Belgische en buitenlandse diensten.  

Het ontwerp mag voor spoedadvies voorgelegd worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vervolgens voor advies aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis “het informatiebeheer” van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt en tot omvorming van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters naar de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters.