21 dec 2006 16:00

Gemeenschapswacht

Instelling van een algemeen kader voor alle publieke veiligheids- en preventiefunties die niet tot de politie behoren

Instelling van een algemeen kader voor alle publieke veiligheids- en preventiefunties die niet tot de politie behoren

De ministerraad richtte de gemeenschapswacht op, een algemeen kader dat al de publieke veiligheids- en preventiefuncties groepeert die niet tot de politie behoren en die de laatste vijftien jaar binnen het lokale veiligheids- en preventiebeleid werden gecreëerd. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde aan de ministerraad hierover een voorontwerp van wet voor. Sinds het begin van de jaren '90 maakten de opdrachten van functioneel toezicht een belangrijk onderdeel van het veiligheids- en preventiebeleid uit. Daar kwamen vervolgens andere opdrachten bij zoals de sensibilisering en oriëntatie. Het personeel dat die opdrachten uitoefent werd tot nu toe aangeworven via maatregelen die de tewerkstelling of de doorstroming naar werk moeten bevorderen. Daarom heeft een deel van die functies zijn wettelijke basis in de sociale reglementering. De veiligheidsberoepen worden echter steeds talrijker: stewards, stadswachten, parkwachters, preventie en veiligheidsagenten… Onlangs nog besliste de regering 250 bijkomende stadswachten in te zetten bij lokale overheden, om het preventief toezicht te versterken. Met de toename van de beroepen liepen ook de benamingen en de taken steeds meer uiteen zonder dat er een wettelijk kader was. Het was dus belangrijk om de functie van gemeenschapswacht een duidelijk en uniform kader te bieden. Dat doet het voorontwerp van wet: - het bepaalt het werkterrein en de bevoegdheden van de gemeenschapswachten; - het organiseert de functionele relaties tussen deze beambten en de politiediensten; - het maakt een duidelijk onderscheid tussen de gemeenschapswachten en overige gereglementeerde toezichtsfuncties zoals de sector van de private en bijzondere veiligheid en de voetbalstewards; - het vormt een wettelijk kader voor de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden, de veiligheids- en opleidingsvoorwaarden en de controle op deze personen. Zo kan de lokale overheid die de gemeenschapswachten aanwerft, nagaan of de kandidaten voor de functie aan de voorwaarden voldoen; - het verbetert de zichtbaarheid van de beambten door een uniforme werkkleding en embleem dat ze op hun werkkleding moeten aanbrengen. Ze moeten ook op een leesbare wijze een identificatiekaart dragen; - het stemt de functie af op de nieuwe gemeentewet. (artikel 119bis) Ee belangrijk aspect is dat de gemeenschapswachten onder het artikel van het strafwetboek vallen, (art 280) dat beambten tijdens de uitoefening van hun functie tegen geweld beschermt.