19 nov 2004 16:00

Gemeenteambtenaren

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Christian Dupont, Minister van Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een voorstel van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Christian Dupont, Minister van Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een voorstel van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen.

Het ontwerp bepaalt de minimumvoorwaarden inzake de selectie, de aanwerving, de opleiding en de bekwaamheid, waaraan de gemeenteambtenaren die de gemeenteraad kan benoemen om overtredingen vast te stellen, moeten voldoen. Het gaat om overtredingen die ze uitsluitend met administratieve sancties kunnen bestraffen. Het advies van de Raad van State werd hierbij gevolgd. Het ontwerp voorziet ook dat al de ambtenaren die door de gemeenteraad worden aangesteld, over een diploma hoger secundair onderwijs of lager secundair onderwijs en een ervaring van vijf jaar in een gemeente moeten beschikken. Ze moeten ook een opleiding volgen die de politiescholen, de instellingen die belast zijn met de vorming van hulpagenten, verstrekken. (*) zoals bepaald in artikel 119 bis, §6 tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 25 maart 2004.