30 sep 2016 17:42

Gemeentelijke retributies voor bepaalde verblijfsvergunningen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de gemeenten de mogelijkheid biedt om retributies te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde verblijfsvergunningen.

De modaliteiten van dit ontwerp worden praktisch uitgewerkt in een koninklijk besluit dat zal worden voorgelegd aan de Raad van State nadat het voorontwerp van wet wordt goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Deze retributies vormen de billijke vergoeding voor de administratieve diensten die de gemeenten leveren en dienen onderscheiden te worden van de vergoedingen die de gemeenten innen voor de uitreiking van de documenten.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953