29 apr 2010 16:01

Gender budgeting

Omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting

Omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting

De ministerraad heeft het ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de uitvoering van de gender budgeting dat minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet voorstelde (*).

Gender budgeting is de toepassing van de geïntegreerde aanpak van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het budgettaire proces. Dat betekent een beoordeling van de budgetten op alle niveaus van de begrotingsprocedure, gebaseerd op een genderperspectief, 
en een herstructurering van de ontvangsten en uitgaven met als doel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen.
 
De omzendbrief beschrijft op welke manier de dossierverantwoordelijke in zijn dossiers de genderdimensie moet integreren en de begrotingsoverste moet inlichten. 

De basisallocaties zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • kredieten voor dossiers die geen genderdimensie bevatten
  • kredieten voor acties om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren
  • kredieten die een genderdimensie bevatten waarvoor een diepgaande analyse nodig is

Alle federale overheidsdiensten moeten aan de FOD Budget en Beheerscontrole de inlichtingen meedelen om de genderdimensie in de federale begroting te integreren.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen begeleidt de uitvoering van de controle op gender budgeting.

 (*) in overeenstemming met de wet van 12 januari 2007 strekkende de controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking plaatshad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.