22 jan 2021 16:18

Gender mainstreaming: uitvoering op federaal niveau

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz akkoord met het uitvoeren van gender mainstreaming op het federale niveau.

Dit regeerakkoord voorziet dat de overheid een actieve genderpolitiek zal voeren en een voluntaristisch genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt versterkt. Gendergelijkheid is een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid actief toe bijdraagt en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.

In dit kader engageert de ministerraad zich tot het uitvoeren van gender mainstreaming als aanpak om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving concreet te versterken. Dit houdt in dat de ministerraad: 

  • erover waakt dat alle regeringsleden binnen hun bevoegdheidsdomein terdege rekening zullen houden met de genderdimensie bij het ontwerpen en uitvoeren van hun beleid en de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid hierbij optimaal te zullen betrekken in haar hoedanigheid van centraal coördinatie- en opvolgingspunt
  • zich ertoe engageert dat elk regeringslid, ten laatste tien dagen na de beslissing van de ministerraad, een persoon uit zijn/haarbeleidscel zal aanduiden om hem/haar te vertegenwoordigen binnen de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG)
  • zich ertoe engageert ervoor te zorgen dat alle coördinatoren/coördinatrices 'gender mainstreaming' die binnen de beleidscellen en binnen de administraties benoemd zijn, de opleiding inzake gender mainstreaming volgen die door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt georganiseerd. De regeringsleden verbinden zich er ook toe om binnen hun beleidscellen een opleiding gender mainstreaming te organiseren die door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zal worden aangeboden
  • een Federaal Plan Gender mainstreaming zal aannemen dat door de ICG is uitgewerkt in samenwerking met het maatschappelijke middenveld 
  • zich ertoe engageert om vooruitgang te boeken inzake de uitvoering van de bepalingen van de wet in het geheel van de federale administraties
  • zich ertoe engageert bijzondere aandacht te besteden aan de verwezenlijking van de regelgevingsimpactanalyse (RIA)
  • alle ministers en staatssecretarissen verzoekt om de staatssecretaris voor Gendergelijkheid uit te nodigen deel te nemen aan de beraadslagingen binnen de ministerraad met betrekking tot de beleidslijnen vermeld in het Federaal Plan Gender mainstreaming, en ook om haar kabinet uit te nodigen voor interkabinet werkgroepen ter voorbereiding van de regeringen, en om het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen te raadplegen in het kader van de integratie van de genderdimensie in deze beleidslijnen
  • de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid en haar diensten belast met het verzekeren van de uitvoering van deze nota en meer in het algemeen de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007. De Staatssecretaris zal regelmatig rekening afleggen bij de ministerraad over de vooruitgang in dit dossier