09 jul 2021 15:53

Genderevenwichtige samenstelling van de selectiecommissies voor federale topambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de aanpassing van de samenstelling van de selectiecommissies voor federale topambtenaren inzake genderevenwicht.

Om de genderbenadering in de selecties van kandidaten voor management- en staffuncties in het federaal administratief openbaar ambt te verbeteren, wordt het aantal selectiecommissieleden van hetzelfde geslacht beperkt tot maximaal twee derde. Daartoe wordt in elke regelgeving die betrekking heeft op de selectie van mandaathouders een bepaling opgenomen die die limiet oplegt.

In dit verband wijzigt het ontwerp:

  • het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten
  • het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  • het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten
  • het koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  • het koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.