08 jul 2005 17:00

Geneeskundige verstrekkingen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van de bepalingen van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van de bepalingen van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp heeft als doel besparingen te verwezenlijken, om het evenwicht tussen de geraamde uitgaven en de begrotingsdoelstelling voor 2005 te herstellen. Het ontwerp past een lineaire daling toe op de waarde van de sleutelletter voor volgende verstrekkingen: - hygiënische verzorging (toiletten) buiten forfait, - forfait A tijdens de week, - alle forfaitair honoraria voor palliatieve patiënten, De lineaire daling van de honoraria voor die verstrekkingen komt neer op een besparing van 3,3 miljoen euro op jaarbasis. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 14 september 1984, artikel 8, 1ste bijlage.