01 feb 2008 16:44

Geneeskundige verstrekkingen: vocale audiometrie

Remgeld voor de verstrekking van vocale audiometrie

Remgeld voor de verstrekking van vocale audiometrie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 73bis van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. (gecoördineerd 14 juli 1994) Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

Het supplement voor de vocale audiometrie uitgevoerd samen met een tonale audiometrie maakt deel uit van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging (het kwam op de lijst van geneeskundige prestaties die geheel of gedeeltelijk worden vergoed - KB 6 maart 2007).

Het ontwerp bepaalt dat het remgeld voor het supplement voor de vocale audiometrie even hoog is als voor de andere verstrekkingen voor audiometrie.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van de dienst voor Geneeskundige Verzorging. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie in het Staatsblad.