28 nov 2008 18:24

Geneeskundige verzorging en uitkeringen

Het zorgtraject: een optimale zorg voor diabetespatiënten en patiënten met chronische nierinsufficiëntie

Het zorgtraject: een optimale zorg voor diabetespatiënten en patiënten met chronische nierinsufficiëntie

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx keurde de ministerraad het ontwerp KB goed tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten.

Wat is een zorgtraject ?

Een zorgtraject is een geschreven verbintenis – een contract van vier jaar, verlengbaar – dat de chronisch zieke patiënt, zijn huisarts en zijn gespecialiseerde geneesheer met elkaar bindt.

Dit contract wordt geregistreerd bij het ziekenfonds van de patiënt en brengt volgende voordelen mee :

  • de patiënt zal beter worden opgevolgd en zal zo efficiënter behandeld worden dankzij een volledige coordinatie van de tussenkomst van de huisarts en de geneesheer-specialist.

    De opvolging van chronische ziekten is een van de belangrijkste taken van de huisarts. De zorgtrajecten bevestigen deze centrale rol voor de gezinsarts, ook omdat de trajecten verplicht zullen worden verbonden aan het globaal medisch dossier, dat symbool staat en een instrument is voor de coordinatie door de behandelende arts binnen ons zorgsysteem. De zorgtrajecten zullen zorgen voor een betere opvolging en behandeling van de chronische patiënten door een betere samenwerking tussen de patiënt, de huisarts, de andere specialisten en alle andere actoren van de gezondheidssector. 
  • de patiënt zal een volledige terugbetaling genieten van de raadplegingen die nodig zijn in het kader van de opvolging van zijn ziekte. De patiënt zal de persoonlijke bijdrage niet moeten betalen voor alle consultaties die binnen het zorgtraject vallen en dit op voorwaarde dat tijdens elk jaar van het traject minstens twee raadplegingen bij de huisarts en minstens een bij de geneesheer-specialist plaatsvinden.

    De huisarts en de geneesheer-specialist zullen, langs hun kant, elk 80 euro per jaar en per patiënt ontvangen als tegemoetkoming voor het administratief werk en de coordinatie.

De doelstelling van de zorgtrajecten is dus om patiënten met chronische pathologieën beter op te volgen en te behandelen. Anderzijds leiden de zorgtrajecten ook tot meer en betere communicatie tussen de verschillende artsen en meer specifiek dan tussen de 1ste lijn (algemene geneeskunde) en de 2e lijn (specialisaties).

Op dit moment werden de eerste twee pathologieën weerhouden : diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie.
Dit systeem zal in werking treden op 1 april 2009.

Het zorgtraject « diabetes »

De doelgroep bestaat uit diabetespatiënten die een orale insulinebehandeling krijgen en die minstens 2 insulineinjecties per dag krijgen. Het aantal personen dat lijdt aan diabetes type 2 wordt geschat op 72.000 (van de 400.000 diabetespatiënten in België).
Er zal dus een overeenkomst worden gesloten tussen de patiënt, de huisarts en de endocrinoloog (of eventueel bepaalde internisten) voor een duur van 4 jaar. Het zorgtraject voorziet minstens 1 raadpleging per jaar bij de endocrinoloog.

Deze overeenkomst bevat de verschillende etappes die nodig zijn voor een optimale opvolging en behandeling (huisarts, endocrinoloog, dietist, podoloog, oogarts …). De huisarts zal deze verschillende tussenkomsten coordoneren.

De raadplegingen zullen dus kostenloos worden voor de patiënt. De teststrookjes waarmee de glycemie wordt gemeten zullen ook gratis ter beschikking worden gesteld van de patiënt.

Zorgtraject « chronische nierinsufficiëntie »

Het gaat hier over de zwaarste vormen van chronische nierinsufficiëntie. Het zorgtraject is niet van toepassing op dialysepatiënten of patiënten met een niertransplantatie (die worden in het ziekenhuis opgevolgd). Het aantal patiënten wordt geschat op 6.000.
De basisprincipes zijn dezelfde.