23 dec 2005 16:00

Generatiepact

Goedkeuring van koninklijke besluiten die generatiepact uitvoeren

Goedkeuring van koninklijke besluiten die generatiepact uitvoeren

De Ministerraad keurde 7 ontwerpen van koninklijk besluit goed, die het Generatiepact uitvoeren. De regering heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de sociale partners en de RVA. De uitvoeringsbesluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Het ontwerp met betrekking tot het activerend beleid bij herstructureringen regelt de verschillende modaliteiten van de verplichte oprichting of deelname van de werkgever aan een tewerkstellingscel alsook de betaling van de inschakelingsvergoeding tijdens de periode in de cel én bij werkhervatting. Het tweede uitvoeringsbesluit past de bestaande brugpensioenregeling aan voor de periode 2006-2008. De werknemers die ten gevolge van een collectief ontslag in het kader van herstructureringen in aanmerking komen voor vervroegd brugpensioen, moeten de vereiste minimumleeftijd bereikt hebben op het moment van de mededeling door de werkgever om over te gaan tot een collectief ontslag. De kandidaat bruggepensioneerde kan het recht op brugpensioen verliezen als hij zich niet inschrijft in de tewerkstellingscel. Het derde ontwerp bepaalt dat een (kandidaat) bruggepensioneerde beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Het vierde ontwerp regelt de vervroegde toekenning van de werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen. Die zal niet meer alleen toegekend worden aan werklozen die minstens een jaar werkloos zijn. Voortaan moet iemand die volledig werkloos is, geen jaar ‘wachten' alvorens aan de slag te kunnen met een werkhervattingstoeslag. De toeslag kan ook toegekend worden aan oudere werklozen die zich als zelfstandige vestigen. Het vijfde uitvoeringsbesluit gaat over de heffingen op Canada dry's. De heffing is enkel van toepassing op een minderheid van de toeslagen. Vooral bedrijfs- en individuele akkoorden worden door de regering geviseerd omdat zij ontsnappen aan elke controle. De regering wil ook zwaardere heffingen opleggen aan bedrijven die vijftigplussers ontmoedigen om een nieuwe job te zoeken door ze een fikse toeslag te geven. Het zesde ontwerp regelt de optrekking van de startbaanverplichting bij de federale overheden. Voortaan zullen ook de federale overheidsdiensten 3% jongeren jonger dan 26 jaar, en liefst laaggeschoolden, moeten in dienst hebben. Het laatste uitvoeringsbesluit behandelt de stage, vestigings- en opleidingsuitkeringen. Die uitkeringen zijn bestemd voor sommige jongeren die nog niet voldoen aan de gewone voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen. Ze worden verleend tijdens hun opleiding of stage in een bedrijf of een voorbereiding op een vestiging als een zelfstandige. Ze moeten voor hen een voordeel betekenen dat hun lagere scholingsgraad compenseert door hun ervaring te laten opdoen. Alle werknemers ouder dan 45 jaar kunnen ook een beroep doen op een opleidingsuitkering in het kader van een individuele beroepopleiding. Ten slotte keurde de Ministerraad nog een voorontwerp van wet dat het recht op outplacement voor 45+ers verbetert. De werkgever moet op het moment van de kennisgeving van het ontslag, de werknemer schriftelijk informeren inzake dit recht. Al deze maatregelen voeren het Generatiepact effectief uit: ze bieden jongeren de kans werkervaring op te doen en willen ouderen die slachtoffer worden van ontslag of herstructurering een nieuwe kans op de arbeidsmarkt geven.