16 feb 2022 13:34

Geoptimaliseerde plannen voor de vergunningsaanvraag voor de verlenging van Metro 3 tussen het Noordstation en Bordet

Op 24 januari 2022 werden de geoptimaliseerde plannen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van 7 nieuwe metrostations, een 5 km lange tunnel en een stelplaats in Haren bij Urban.brussels en Leefmilieu Brussel ingediend. Conform de aanbevelingen in de effectenstudie, werden de oorspronkelijke plannen door Beliris geoptimaliseerd, in overleg met de MIVB. Vanaf 16 februari worden er informatievergaderingen voor de burgers georganiseerd.

De werken in de eerste verbouwingsfase (tussen Albert en het Noordstation) zijn volop bezig. Intussen worden voor de tweede bouwfase (tussen het Noordstation en Bordet) de gewijzigde stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen ingediend voor de aanleg van een tunnel van 5 km, de bouw van 7 metrostations en van een stelplaats (waar de metrostellen ook kunnen worden onderhouden) in Haren.

Een geoptimaliseerd project dankzij de effectenstudie

In juli 2021 keurde het begeleidingscomité de effectenstudie van het consortium Aries-Tractebel (een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend onafhankelijk studiebureau) goed.
Het studiebureau maakte zijn conclusies omtrent het Metro 3-project bekend na zowat twee jaar elke mogelijke impact van het project te hebben bestudeerd aan de hand van verschillende parameters: mobiliteit, bodem, lucht, water, klimaat, landschap en erfgoed, afval, gezondheid, akoestiek en economische aspecten. De effectenstudie bevestigt het project en benadrukt opnieuw dat de metro de beste oplossing is om aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften in Brussel te voldoen. Ze stemt ook in met de bouwtechniek, de plaats van de ingangen en de afmetingen van de stations, de stelplaats en de tunnel.

De meeste aanbevelingen werden in de vergunningsaanvraag opgenomen. Dankzij de aanbevelingen in de effectenstudie zullen de stations Liedts en Verboekhoven er straks anders uitzien. De andere aanpassingen hebben vooral te maken met de afstemming op andere vervoermiddelen, de toegankelijkheid voor minder mobiele reizigers en de milieuaspecten (aanleg van groendaken, installatie van zonnepanelen en een beheersysteem voor regen- en grondwater.

Informatieve tentoonstellingen voor de burgers

Om de buurtbewoners, de handelaars en de bevolking zo goed mogelijk te informeren, hebben Beliris en de MIVB een reizende informatieve tentoonstelling opgezet. Die houdt halt in de betrokken gemeenten: Schaarbeek, Haren (Stad Brussel) en Evere. Tijdens vijf informatiemomenten kunnen bezoekers kennismaken met het project en al hun vragen aan de aanwezige technische teams stellen.

 • Schaarbeek:
  • Woensdag 16 februari van 17u tot 20 uur en donderdag 17 februari van 17 tot 21 uur
  • Museumzaal in het gemeentehuis - Colignonplein
 • Haren:
  • Dinsdag 22 februari van 17.00 tot 20.00 uur
  • Grote Zaal van het Gemeenschapscentrum De Linde, Cortenbachstraat 7
 • Evere:
  • Woensdag 2 maart van 17 tot 20 uur en donderdag 3 maart 2022 van 17 tot 21 uur
  • Brelzaal in het gemeentehuis, Servaes Hoedemaekersplein

Op donderdag vinden in Schaarbeek en Evere twee nocturnes (tot 21 uur) plaats om ook de handelaars de kans te geven de teams te ontmoeten. De tentoonstelling is ook vrij toegankelijk in Schaarbeek, op vrijdag 18 februari van 13 tot 18 uur.

Het openbaar onderzoek dat de drie betrokken gemeenten organiseren, loopt in maart 2022. Burgers kunnen zo hun opmerkingen aan hun gemeentebestuur voorleggen.

Een nieuwe website

Om vanuit didactisch oogpunt nóg duidelijkere informatie te verstrekken, kreeg het Metro 3-project een gloednieuwe website.

Op de site staat alle informatie over het project, het verloop van de werken en het meest recente nieuws. De visuele content werd aangevuld met extra foto's en video's. De zoekfunctie op de website werd geoptimaliseerd, zodat bezoekers de informatie die ze zoeken makkelijker kunnen terugvinden.

 

CITATEN

Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB: "We vinden het Metro 3-project heel belangrijk. Het geeft aan hoe de toekomst van de mobiliteit in Brussel er zal uitzien. Op termijn wordt het een van de kernantwoorden op de mobiliteitsuitdagingen in de hoofdstad van morgen. Als we de netwerkkaart bekijken, zien we duidelijk dat er in het noorden van Brussel een cruciale verbinding ontbreekt. Zeker in een al zo gespannen demografische context ... en die spanning zal alleen maar blijven toenemen. Het is van groot belang dat we op die locatie over een sterk uitgebouwd ondergronds spoornet beschikken, zodat het openbaar vervoer sneller, comfortabeler en frequenter kan worden benut."

Cédric Bossut, Directeur van Beliris: "Sinds de afronding van de effectenstudie hebben de teams van Beliris de afgelopen zes maanden alle aanbevelingen en conclusies grondig geanalyseerd. We zijn blij dat we vandaag het aangepaste dossier voor de gemengde vergunningsaanvraag konden indienen. De verbeterde plannen houden rekening met de effectenstudie en met de mobiliteitsbehoeften van de Brusselaars. We willen de bevolking graag zo veel mogelijk over die nieuwe fase informeren. Precies daarom gaan we vanaf 16 februari naar de buurtbewoners toe. Kwalitatieve informatie die door iedereen kan worden begrepen is voor ons essentieel om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich tijdens het komende openbaar onderzoek met kennis van zaken kunnen uitspreken."

Karine Lalieux, Minister bevoegd voor Beliris: “Het Metro 3-project gaat een nieuwe fase in. Bewoners en bezoekers van ons Gewest kijken hier reikhalzend naar uit. Zowel voor hen als voor zijn partners, wil Beliris van dit project een voorbeeldproject maken. Zowel op vlak van gehanteerde bouwtechnieken, als in het projectbeheer, als in de communicatie voor de bevolking. De tentoonstelling en de infomomenten die in drie gemeenten worden georganiseerd, stellen de lokale bewoners in staat om de aanwezige teamleden rechtstreeks te spreken. Het realiseren van een dergelijk project is enkel denkbaar met de steun van de lokale bevolking. Betrokkenheid en directheid zijn hierin van groot belang. Het bevorderen van intermodale mobiliteit is een van de doelstellingen van de federale regering. Ik ben blij dat ik daar in Brussel via Beliris aan kan bijdragen.”

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "De uitvoering van dit uitzonderlijke project zal het openbaarvervoeraanbod vanuit het centrum richting het noorden van het Gewest versterken en een efficiëntere bediening van de gemeenten Schaarbeek en Evere mogelijk maken. Als snel, regelmatig en comfortabel alternatief draagt het ook bij tot de modal shift. Bovengronds maakt dit project het mogelijk de stad en haar wijken autoluwer te maken door het transitverkeer te verminderen. Daardoor kan de openbare ruimte heringericht worden voor meer veiligheid, met meer groen en meer plaats voor ontmoetingen. Ik ben dan ook verheugd over dit openbaar onderzoek, dat iedereen in staat moet stellen te werken aan een zo goed mogelijke integratie van dit project in de openbare ruimte."

Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: “De uitbreiding van het metronet is een voorbeeldproject dat voor ons Gewest van essentieel belang is. De nieuwe metrolijn zal enkele dichtbevolkte wijken op een snelle manier verbinden met het stadscentrum en daardoor zorgen voor meer sociale cohesie; zij zal ook het structurerende mobiliteitsaanbod versterken door een waardig alternatief voor de auto te bieden. Tot slot laat de overheid hiermee duidelijk zien dat ze in haar investeringsbeleid de kaart van het openbaar vervoer trekt. Het is noodzakelijk om de burgers die van nabij of van ver te maken krijgen met de uitvoering van dit grootschalige project, correct te informeren. Dankzij deze rondtrekkende tentoonstelling, maar ook via andere communicatiekanalen zullen de inwoners, handelaars en bezoekers de evolutie en de ontwikkeling van het nieuwe metronet kunnen volgen.”

Cécile Jodogne, waarnemend burgemeester van de gemeente Schaarbeek : De gemeente Schaarbeek steunt het Metro 3-project volledig omdat het een vlaggenschipproject is voor de toekomst van de mobiliteit, zowel voor onze gemeente als voor het Gewest. Wij zullen uiteraard nauwlettend toezien op de kwaliteit van de bovengrondse inrichting van de 5 stations op ons grondgebied en op het goede verloop van de werken, want het is noodzakelijk dat de levenskwaliteit van onze burgers wordt gerespecteerd en dat de inrichting van de openbare ruimte beantwoordt aan de lokale noden.

Wij weten dat dit project aanzienlijke financiële middelen vereist.  De kwaliteitsdoelstellingen die vereist zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, moeten behouden blijven. De inwoners van Schaarbeek zullen aandachtig zijn voor de kwaliteit van hun wijk en voor het behoud van hun erfgoed. Wij rekenen dan ook op een forse investering om dit project tot een goed einde te brengen. Het Metro 3-project zal de stad van morgen alleen ten goede komen als ieders toezeggingen worden nagekomen.

Philippe Close, Burgemeester van Stad Brussel: “De verlenging van de metro tussen het Noordstation en Bordet is heel goed nieuws voor alle Brusselaars. Op lange termijn zal deze lijn de burgers in staat stellen om in slechts 20 minuten van het station Albert in Vorst via het stadscentrum naar het Bordetstation in Evere te gaan, dankzij verschillende stations, waaronder Beurs dat onlangs gerenoveerd werd, evenals het nieuwe station Toots Thielemans, dat momenteel wordt gebouwd aan de Stalingradlaan en waarvan de herinrichting ook volgend jaar zal beginnen. Zo komen we steeds dichter bij het project van de 10 minuten-Stad dat de verbinding van de verschillende wijken bevordert, van het noorden tot het zuiden van Brussel. »

PERSCONTACTEN