20 jul 2011 12:55

Gerechtskosten

Voorwaarden van de tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand

Voorwaarden van de tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor vreemdelingen vastlegt om gehele of gedeeltelijke kosteloosheid van de tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te genieten. 

Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck maakt het vermoeden van onvermogen voor vreemdelingen weerlegbaar. Dat wil zeggen dat het kan worden weerlegd door bewijs van het tegendeel. Het Bureau voor Juridische Bijstand zal voortaan kosteloze bijstand kunnen weigeren aan buitenlanders die over voldoende inkomsten beschikken om hun advocaat te betalen. De bewijslast berust bij het Bureau voor Juridische Bijstand. 

Het ontwerp voert een gelijkaardige regeling in voor de aanvragers van een procedure van collectieve schuldenregeling. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijzigng van het kb van 18 december 2003.