31 aug 2018 17:57

Gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken. 

Het voorontwerp wil een nieuw juridisch kader creëren voor de gerechtskosten. Het heeft ook als doel het organisatorisch kader voor de verwerking van de gerechtskosten te moderniseren, door de creatie van gerechtskostenbureaus die de gerechtskosten per gerechtelijk arrondissement beheren. Daarenboven wil het voorontwerp de wet op de rijkscomptabiliteit doen respecteren, meer in het bijzonder de functiescheiding die is vereist.

Gerechtskosten in strafzaken zijn kosten die op verzoek of in naam van een magistraat worden gemaakt om hem te helpen bij de beoordeling van een strafdossier, hem in staat te stellen het dossier te behandelen als er partijen bij betrokken zijn die anderstalig zijn, of om andere soorten prestaties te betalen, die worden gevraagd aan op dat vlak gespecialiseerde personen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.