04 jun 2012 19:38

Geregistreerde kassasystemen in de horeca: technische vereisten.

In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, deelt de FOD Financiën vandaag de technische vereisten mee.

In een circulaire van de FOD Financiën, die kan geraadpleegd worden op http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=3d1a0242-f883-4417-94a9-06675b5246f0&disableHighlightning=true worden alle technische aspecten waaraan een geregistreerd kassasysteem moet voldoen, toegelicht.

De circulaire geeft een antwoord op volgende vragen:
Hoe moet de kassa werken?
Hoe werkt de fiscal data module?
Hoe communiceren beiden met mekaar?
Ze is vooral bedoeld voor de producenten/verdelers van kassasystemen.

Daarnaast kunnen horeca-uitbaters een antwoord terugvinden op veel gestelde vragen
met betrekking tot de invoering van geregistreerde kassasystemen in hun sector
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/ondernemingen/geregistreerde-kassa/index.htm.