01 mrt 2019 17:07

Gescheiden inzameling van ionische rookmelders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gescheiden inzameling van ionische rookmelders.

Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2018/217/EU over het vervoer van gevaarlijke goederen over land om in nationaal recht. Om de gescheiden inzameling van gebruikte ionische rookmelders mogelijk te maken, is een scenario ontwikkeld. Dit stimuleert huishoudens om hun gebruikte rookmelders naar een inzamelingspunt te brengen om deze rookmelders vandaaruit, soms via een tweede inzamelingspunt of een tijdelijke opslagplaats, naar een verwerkingsinstallatie te vervoeren. Daarom geeft het uitvoeringsbesluit 2018/936/EU een vrijstelling voor het vervoer van gebruikte ionische rookmelders van particuliere huishoudens van het inzamelingspunt naar de verwerkingsinstallatie.

Op de inzamelingspunten zijn aangepaste verpakkingen voor maximaal 1000 rookmelders beschikbaar. Vanuit deze punten kan één verpakking met rookmelders samen met ander afval naar een tijdelijke opslagplaats of de verwerkingsinstallatie worden vervoerd. De verpakking wordt gemerkt met het woord 'rookmelder'. Ook voor gebruikte ionische rookmelders voor niet-huishoudelijk gebruik wordt een vrijstelling van erkenning voorzien voor de vervoerder en bepaalt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de modaliteiten voor dat vervoer.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, en houdende de omzetting van richtlijn (EU) 2018/217 van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en de uitvoering van het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 van 29 juni 2018 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land