05 mrt 2020 17:04

Geschreven seksistische haatspraak moet strenger bestraft worden

Brussel, 5 maart 2020 - In het licht van de relatieve straffeloosheid voor auteurs van seksistische haatspraak in de traditionele pers en op de sociale media, beveelt het Instituut aan om de wet te wijzigen en te versterken.

De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn fundamentele vrijheden in ons land. Ze vormen een van de pijlers van onze democratie. Deze vrijheden zijn echter noch onbeperkt, noch absoluut. Wanneer seksistische, racistische of transfobe haatspraak wordt geuit in de traditionele of de online pers, moet het rechtssysteem kunnen ingrijpen. "Hoewel België wetgeving heeft aangenomen om de meest ernstige vormen van haatspraak te bestraffen, kunnen we in de praktijk bijna van straffeloosheid spreken wanneer het over de geschreven vorm ervan gaat", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Geschreven haatspraak correctionaliseren

Volgens cijfers van de Verenigde Naties hebben vrouwen 27 keer meer kans dan mannen om online met haat of geweld te worden geconfronteerd, waarbij jonge vrouwen (18-24 jaar) het grootste risico lopen. 73% van de vrouwen is al slachtoffer geweest van online geweld.
Vrouwen die zich engageren in de politiek, voor de mensenrechten of voor de bescherming van het milieu worden in het bijzonder aangevallen, met name op de sociale media.  In tegenstelling tot racistische haatspraak, die strafrechtelijk kan worden aangepakt, moet geschreven seksistische of transfobe haatspraak in België worden voorgelegd aan een volksjury van het hof van assisen. Maar aangezien zo'n jury maar zelden samengesteld wordt om een persmisdrijf te beoordelen, komt een daadwerkelijke vervolging amper voor. Haatspraak via de traditionele en/of online media blijft daarom de facto onbestraft.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is bevoegd om klachten van slachtoffers van seksistische en transfobe haatspraak te behandelen. Het kan hen met name helpen om de daders te vervolgen. Om seksistische en transfobe haatspraak echter doeltreffender te kunnen bestrijden en om te voorkomen dat de pers en andere media dragers van haat en uitsluiting van bepaalde categorieën van burgers worden, beveelt het Instituut de wetgever en de volgende regering aan om artikel 150 van de Grondwet te wijzigen om persmisdrijven geïnspireerd door seksisme en transfobie te correctionaliseren, naar analogie met persmisdrijven geïnspireerd door racisme of xenofobie. Het Instituut beveelt ook aan om artikel 27 van de Genderwet te wijzigen om het aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie van een persoon of groep in het openbaar op grond van geslacht en aanverwante criteria expliciet strafbaar te stellen.

De volledige aanbeveling kan hier worden gelezen: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/adviezen/de_versterking_van_het_wetgevend_kader_en_het_vervolgingsbeleid_met_betrekking_tot

Perscontact
Tel: 02 2355331
https://igvm-iefh.belgium.be